Delavnice Skupnost Delodajalci NVO – IP – ZC

DOBRODELO.SI

Sofinanciranega v okviru 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine / 9.4 prednostne naložbe: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve / 9.4.1 specifičnega cilja: Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva / Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

WWW.EU-SKLADI.SI

Sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe operacije DOBRODELO.SI izbrane v sklopu B Javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«

 

OPIS PROJEKTA:

Z izvedbo operacije DOBRODELO.SI, na način priprave in izvedbe mentorstva mentorjev kot osnovo za pripravo in izvedbo PODPORNIH STORITEV za socialna podjetja delovali na 4 prioritetnih področji:

 • E-POSLOVANJE
 • ZDRAVO IN VARNO DELOVNO OKOLJE
 • PODPORNIK.SI
 • DOBRODELO.SI

Z izvedbo operacije DOBRODELO.SI bomo v času 10 mesecev usposobili 10 zaposlenih na način zagotovitve strokovne in učinkovite mentorske podpore zaposlenim, v obsegu 700 ur, ki želijo nadgraditi obstoječa znanja in veščine o socialnem podjetništvu, ki jih potrebujejo za nadaljnje izvajanje mentorske podpore socialnim podjetjem.

Okrepili bomo znanje mentorjev na področju podpore socialnega podjetništva, po principu »train the trainer«.

Posledično bomo iz sedaj 1 delovnega mesta projektne koordinatorke kreirali še vsaj 2 delovni mesti do konca projekta in zaposlili vsaj 2 osebi iz ranljivih skupin:

 • administrator spletnega portala
 • strokovni sodelavec na področju rehabilitacije

Cilji:

 • dvigniti usposobljenost, znanja in kompetence 10 zaposlenih, mentorjev za socialno podjetništvo
 • registrirati IP MEDARHIV d.o.o., kot socialno podjetje
 • vključiti se v aktivne mreže in pobude na področju socialnega podjetništva
 • koordinirati iniciativo DOBRODELO.SI
 • vplivati na razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov

Rezultati:

 • uspešno prijavljen in izveden projekt / operacija DOBRODELO.SI
 • uspešno mreženje in sodelovanje z vsaj 12 socialnimi podjetji
 • uspešno usposobljenih 10 zaposlenih, mentorjev socialnih podjetij

 

POSLANSTVO IP MEDARHIV d.o.o. je zagotavljanje dela ranljivim skupinam na trgu dela; usposabljanje in zaposlovanje oseb z invalidnostmi in drugih težje zaposljivih oseb ter iskanje in razvijanje novih, inovativnih zaposlitvenih priložnosti zanje na sodobnih in tehnološko zahtevnejših delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo.

 

KRATKOROČNI CILJI IP MEDARHIV d.o.o.:

 • izoblikovati 2 novi storitvi, namenjeni podpori delovanja so.p. do 1.9.2019
 • usposobiti vsaj 10 zaposlenih, bodočih mentorjev socialnih podjetij do 1.9.2019
 • promovirati nove storitve in zaposliti vsaj 1 predstavnika ranljivih skupin v sklopu
 • projekta DOBRODELO.SI do 1.3.2019
 • aktivno sodelovati z vsaj 12 socialnimi podjetji na področju usposabljanja in podpore do 9.2019
 • organizirati vsaj 1 brezplačen strokovni dogodek za socialna podjetja do 1.9.2019
 • aktivno sodelovati s socialnimi podjetji v vsaj 4 različnih regijah do 1.9.2019

 

DOLGOROČNI CILJI IP MEDARHIV d.o.o.:

 • integracija poslovanja z načeli industrije 4.0 do 31.12.2020
 • povečanje prihodkov iz naslova storitev za socialna podjetja s trenutnega deleža, ki
 • znaša 1%, na vsaj 15% skupnih prihodkov (vrednost 75.000€ letno) do 31.12.2020
 • povečati število zaposlenih za dodatne 3 kot rezultat projekta DOBRODELO.SI do 31.12.2020
 • aktivno sodelovati z vsaj 25 socialnimi podjetji na področju usposabljanja in podpore do
 • 12.2020
 • aktivno sodelovati s socialnimi podjetji v vsaj 6 različnih regijah do 31.12.2020
 • začetek sodelovanja s socialnimi podjetji v 1 obmejni regiji do 31.12.2020 (A, H, CRO ali I)